Patches the Pirate

  • ใช้เวลากว่าสองปี เพื่อ Balance จนถึงพร้อมสู่การใช้งาน
  • เป็นการ์ดที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามากที่สุด
  • ต้องรอสองการ์ดจากเซ็ต GvG หลุด Standard ไปก่อน ถึงจะกล้าปล่อยออกมา

  • การ์ดใบนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมากในหลายๆทาง
  • ผู้เล่นหลายคนลืมจู่โจม เมื่อการ์ดใบนี้ถูกเรียกมา (555 ผมก็เคย)
  • มีบางช่วงของการพัฒนา การ์ดใบนี้มีพลัง 2/1
  • มีบางช่วงของการพัฒนา การ์ดใบนี่ไม่ใช่ระดับ Legendary (ซึ่งก็ทำให้ใส่ได้สองใบ และมันจะกดดันต้นเกมมากเกินไป)

 ที่มา : PCgamer