ในเว็บไซด์หลักของ Blizzard ได้เผยรูป Art ใหม่ๆดังนี้