Ben Brode - กล่าวว่า 

If you have tickets, they will NOT go away when the event ends. The ability to get the ticket will go away when the event ends, so make sure to log in and get the ticket before then, if you're interested. Maybe that was the source of the confusion?

Just to be hyper clear - once you have a ticket, you keep it. But honestly the dual-class arena is super fun and I highly recommend trying it!

ซึ่งแปลได้ว่า Ticket ที่ใช้เข้า Arena ได้ฟรีๆ จากกิจกรรมต่างๆที่ทาง Blizzard แจกนั้น จะไม่มีวันหมดอายุ แม้กิจกรรมของ Arena จะจบลงแล้วก็ตาม 

ข้อแม้เดียวก็คือต้อง Login ในช่วงกิจกรรมเพื่อให้ได้ Ticket (ตั๋วเข้า Arena) 

Ben Brode ทิ้งท้ายไว้ว่า กิจกรรม Arena รอบนี้สนุกมากนะ เพราะได้ผสมอาชีพสองอาชีพเข้าด้วยกัน อยากให้ท่านๆได้ลองเล่นมากกว่าสะสมไว้