• Small-Time Buccaneer เลือดลดเหลือ 1 (จาก 2)
  • Spirit Claws ร่าย 2 มานา (เพิ่มจาก 1)

นอกจากนี้ยังปรับระบบ Rank โดยหากใครถึง Rank 5 , 10 , 15 แล้ว จะไม่มีทางลงไปต่ำกว่า Rank นั้นได้อีก (เหมือนกับการที่เราจะไม่ลงไป Rank ต่ำกว่า Rank 20)

Patch นี้ยังไม่ออกมาให้เล่น แต่จะออกมาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้