Arena ตอนที่ 5 -เกม 4 Priest vs Rogue ภาษาไทย

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153207834895220

 

 

Arena ตอนที่ 4 -เกม 3 Priest vs Shaman ภาษาไทย ชมได้ที่

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153204730665220

 

 

Arena ตอนที่ 3 -เกม 2 Priest vs Priest ภาษาไทย ชมได้ที่

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153202723340220

 

 

Arena ตอนที่ 2 -เกม 1 Priest vs Warrior ชมได้ที่  

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153199386645220

 

 

Arena ตอนที่ 1 - สร้าง Deck Priest ภาษาไทยครับ ชมได้ที่

https://www.facebook.com/photo.php?v=10153197829455220